CIN - U74899DL1999PLC098274

Slide 1

CONTACT DETAILS OF IMPORTANT PERSONS

Chapter - IX

CONTACT DETAILS OF IMPORTANT PERSONS

Contact Details of CEO, Chairman and Board of Directors

LIST OF IMPORTANT PERSONS

Sl. No. Name Designation Tel No
1 Sh. P K Bondriya CEO 011-26717361
2 Sh. Chandan Kumar Samanta BUH, NSPCL, Bhilai 0788-2228652
3 Sh. Kaushal Kishore BUH, NSPCL, Durgapur 0343-2574308
4 Sh. Satyabarata Ghosal  BUH, NSPCL, Rourkela 0661-2513177