CIN - U74899DL1999PLC098274

Slide 1

CONTACT DETAILS OF IMPORTANT PERSONS

Chapter - IX

CONTACT DETAILS OF IMPORTANT PERSONS

Contact Details of CEO, Chairman and Board of Directors

LIST OF IMPORTANT PERSONS

Sl. No. Name Designation Tel No
1 Sh. Manash Sarkar CEO 011-26717361
2 Sh. P. K. Upadhyaya BUH, NSPCL, Bhilai 0788-2228652
3 Sh. B. Ramesh Pujar BUH, NSPCL, Durgapur 0343-2574308
4 Sh. B. B. Tripathy BUH, NSPCL, Rourkela 0661-2513177